dP Internet. Agencja Interaktywna
l_top

Integracje

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w otoczeniu wysokiej konkurencji zmuszone są do  ciągłego doskonalenia własnych procesów biznesowych. Jednym z najefektywniejszych narzędzi pozwalających na zwiększenie wydajności operacyjnej jest wdrażanie nowoczesnych, zintegrowanych rozwiązań informatycznych. Cel i zakres funkcjonowania tych rozwiązań jest różny i zależy od specyfiki branży. Oprogramowanie informatyczne stanowi obecnie kluczowy element w funkcjonowaniu współczesnych firm, wpływając na rentowność i efektywność w nieoceniony sposób. Bez narzędzi pozwalających na zarządzanie łańcuchem dostaw, systemów zarządzania relacjami z klientem, czy systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa, firmy nie są już w stanie sprawnie konkurować na turbulentnym rynku.

Problemem, który pojawia się przy wyborze konkretnego systemu informatycznego jest nie tyle zasadność tej decyzji, co przyszłe konsekwencje jakie ten wybór rodzi. Na rynku znajduje się szeroka gama oprogramowania, którego zadaniem jest wspomaganie funkcjonowania organizacji na różnych szczeblach. Oprócz standaryzowanych produktów, na rynku znajduje się również oprogramowanie branżowe. Jest ono  zwykle zaprojektowane na potrzeby jednego, konkretnego sektora i obejmuje narzędzia dedykowane  kompleksowemu rozwiązywaniu zawiłości, niuansów i często skomplikowanej problematyki branży. Zasadnicza różnica stanowiąca punkt decyzyjny przy wyborze rozwiązań standardowych opiera się na całkowitych kosztach wdrożenia. W przypadku rozwiązań gotowych (standardowych) są one znacznie niższe od rozwiązań specjalizowanych. Wynika to z prostej zależności cenowej występującej na rynku producentów oprogramowania. Stworzenie oprogramowania specjalizowanego wymaga znacznie większych nakładów i wiedzy eksperckiej z uwagi na dostosowanie go pod daną branżę. Mniejsza jest też grupa odbiorców takiego rozwiązania, co daje sumarycznie mniejszy potencjał atrakcyjnego zwrotu z inwestycji, jaką jest tworzenie systemów IT. Koszt oprogramowania specjalizowanego musi być zatem znacząco wyższy od gotowego, nawet bardzo elastycznego oprogramowania. 

Oprócz rozwiązań gotowych, można również wymienić rozwiązania dedykowane, czyli oprogramowanie pisane na zamówienie konkretnej firmy lub organizacji, w której będzie ono działać realizując pewne, z góry zdefiniowane w trakcie analizy wymagań procesy biznesowe. Właściwy dobór oprogramowania to kompromis pomiędzy całkowitym kosztem posiadania (ang. TCO) a odwzorowaniem procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Wyważenie tych dwóch, najczęściej przeciwstawnych czynników wymaga rozwagi i szerokiej analizy porównawczej w odniesieniu do zasad funkcjonowania organizacji nie tylko na poziomie strategicznym, lecz przede wszystkim operacyjnym. Biorąc pod uwagę fakt, iż o doborze oprogramowania decyduje zarząd przedsiębiorstwa, zadanie to musi uwzględniać włączenie do zespołu decyzyjnego również kierownictwo liniowe i wybranych pracowników.

Jedną z metod doboru oprogramowania jest wykorzystanie metody chronometrażu, uwzględniającej jednocześnie pewne, typowe obciążenie systemu. Poprzez pomiar czasu wykonania czynności typowej, np. wprowadzenia faktury do systemu, możliwe jest porównanie zachowania aplikacji w sytuacjach typowych. Porównanie dostępnego oprogramowania można uznać za prawidłowo przeprowadzony proces decyzyjny wówczas, gdy uwzględnia ono potrzeby użytkowe na różnych szczeblach organizacji.

Systemy e-commerce to również oprogramowanie komputerowe. Oprogramowanie do obsługi handlu elektronicznego powstaje zwykle dopiero na pewnym etapie działalności przedsiębiorstwa, kiedy wymogi rynku lub strategia dywersyfikacji kanałów sprzedaży narzuca takie działanie. Dobór takiego rozwiązania stanowi poważne wyzwanie, gdyż system e-commerce musi praktyce nie tylko uwzględniać specyfikę branży, ale i stan zastany w przedsiębiorstwie w wymiarze oprogramowania. Firmy korzystające z raz zakupionych licencji na oprogramowanie najpewniej (ze względów ekonomicznych) nie zdecydują się na jego zmianę tylko ze względu na wprowadzenie do działalności przedsiębiorstwa handlu elektronicznego. Całkowity koszt zmiany oprogramowania nie ogranicza się bowiem wyłącznie do zakupu licencji, lecz skutkuje narastającymi problemami wdrożeniowymi (np. brak zrozumienia stron co do potrzeb) i organizacyjnymi (np. opór bierny przeciw zmianom).

Problemem technicznym, jaki pojawia się przy wdrażaniu e-commerce jest integracja systemowa istniejących w przedsiębiorstwie systemów informatycznych z systemem e-commerce. Integracja systemowa polega na takiej organizacji systemów, by mogły one wzajemnie korzystać ze swoich zasobów. 

Dla uproszczenia toku rozumowania, przyjęto sytuację, w której w sklepie internetowym realizowane jest 200 zamówień na dobę. Realizacja każdego zamówienia składa się z przyjęcia wpłaty od klienta, zamówienia towaru u dostawcy, potwierdzenia jego odbioru i wysłania towaru wraz z fakturą VAT. Faktura VAT do zamówienia jest wystawiana w systemie rozrachunkowo-księgowym firmy. Do jej wystawienia w systemach niezintegrowanych konieczne jest przepisanie, bądź ręczne skopiowanie wszystkich danych z zamówienia widocznego w systemie e-commerce. Taka czynność pochłania pracownikowi od trzech do pięciu minut w zależności od ilości danych. Integracja systemów w tym przypadku polegałaby na takim połączeniu systemu rozrachunkowo-księgowego z systemem e-commerce, by wystawianie faktury odbywało się z poziomu systemu e-commerce. Operator wybierając opcję wygeneruj fakturę, otrzymywałby na drukarce wydruk faktury, zawierającej dane i zawartość zamówienia przechowywanego w systemie e-commerce. By taka operacja była możliwa, systemy muszą przesyłać między sobą informacje. System księgowy musi otrzymać potrzebne mu dane wejściowe, natomiast system e-commerce musi otrzymać potwierdzenie i numer faktury, konieczne do zakończenia procesu rozliczeniowego z klientem.

Z integracją IT związana jest także terminologia natury architektonicznej, czyli sposobu w jaki systemy te funkcjonują we własnym otoczeniu. Heterogenicznymi systemami informatycznymi nazywać będziemy zestaw oprogramowania, które domyślnie nie współpracuje ze sobą na płaszczyźnie wymiany danych pomiędzy jego elementami, lecz jako całość stanowi zbiór aplikacji reprezentujących procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Analogicznie, monolitycznym systemem informatycznym będzie zintegrowane oprogramowanie, współpracujące ze swoimi modułami, częściami, podsystemami, tak, że wymiana danych pomiędzy nimi występuje bez dodatkowych interfejsów, czy aplikacji pośredniczących. W praktyce gospodarczej nie istnieją systemy monolityczne mogące spełnić w pełni wymagania i specyfikę wynikającą z funkcjonowania przedsiębiorstwa w danej branży, tym bardziej w wielu (konglomeraty). Tworzenie monolitycznych systemów informatycznych w formie rozwiązań dedykowanych jest zbyt kosztowne, a przedsiębiorstwa decydują się na zakup zbioru gotowych, niezależnych, lecz spełniających większość wymagań systemów IT, które będą w dalszym etapie wzajemnie integrować.

 
 
l_bottom
bottomlg
Produkty   lgb_mentat 
Pytania do oprogramowania Mentat
kliknij aby przejść do działu kontakt