dP Internet. Agencja Interaktywna
l_top

Czym jest integracja systemów IT w e-commerce?

Jedną z ról informatyki w XXI wieku jest dostarczanie kompleksowego oprogramowania wspierającego rozwój i zarządzanie przedsiębiorstwem. Od oprogramowania pozwalającego na fakturowanie, poprzez oprogramowanie wspierające procesy logistyczne, na oprogramowaniu business intelligence kończąc, przedsiębiorstwa decydują się na zakup coraz bardziej skomplikowanego i rozbudowanego oprogramowania wspierającego ich działalności. Decyzja o zakupie systemów informatycznych jest wymuszona pragnieniem optymalizacji procesów gospodarowania, czyli choćby pragnieniem uproszczenia i skrócenia czasu realizacji pewnych czynności.

Wraz z wdrażaniem przez przedsiębiorstwa różnorakich rozwiązań technologicznych powstaje jednak szereg problemów. Najpoważniejszym z nich jest doprowadzenie do sytuacji, w której oprogramowanie różnych producentów funkcjonujące w ramach jednej organizacji w naturalny sposób zaczyna ze sobą współpracować. Każdorazowa konieczność zasilania różnych systemów w te same dane powoduje nie tylko zjawisko redundancji danych, lecz przede wszystkim marnotrawstwo zasobów. W modelu pozbawionym integracji, by możliwe było zasilenie dwóch systemów informatycznych jednego przedsiębiorstw konieczne jest wprowadzenie tych samych danych najpierw do jednego, a następnie do drugiego systemu. Integracja wewnętrzna rozwiązuje ten problem poprzez wprowadzenie rozwiązania technologicznego umożliwiającego automatyczną wymianę danych pomiędzy istniejącymi wewnątrz przedsiębiorstwa systemami IT. Integracja wewnętrzna w znaczeniu technologicznym polega na utworzeniu odpowiednich interfejsów na poziomie programowym, bądź też zbudowaniu dodatkowej aplikacji odpowiedzialnej za przenoszenie danych w obrębie dwóch, niezależnych baz danych, na których pracują systemy. Wszystko to przy zachowaniu odrębnej logiki i organizacji danych w tych systemach.

Otoczenie współczesnego przedsiębiorstwa nie ogranicza się jednak tylko do problemów integracji danych wewnątrz organizacji, czyli swoistego spajania pierwotnie niekompatybilnych ze sobą rozwiązań. Przedsiębiorstwa funkcjonują przecież w otoczeniu innych przedsiębiorstw, a i tu zachodzi konieczność wymiany danych. Umożliwienie swobodnej, w pełni lub na wpół automatycznej wymiany danych pomiędzy przedsiębiorstwami na poziomie ich systemów informatycznych jest z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązaniem, które pozwoli na skrócenie procesów, racjonalizację gospodarowania zasobami i ograniczenie kosztów operacyjnych.

Współczesne systemy informatyczne nie mogą zatem funkcjonować bez sprawnej wymiany danych między sobą. Narastająca świadomość korzyści z wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych potęguje konieczność integracji odległych od siebie w sensie geograficznym i technologicznym aplikacji. To właśnie w tym celu powstały takie technologie jak elektroniczna wymiana danych EDI (ang. Electronic Data Interchange), usługi sieciowe (ang. web services) i inne, głównie oparte na standardzie XML. Charakter zdecydowanej większości z tych technologii wymusza konieczność korzystania z łącza internetowego, jako nośnika wymiany danych. Ponieważ dostęp do globalnej sieci wśród przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce dąży do 100%, za pewnik przyjmuje się fakt, iż przedsiębiorstwa te zdolne są do integracji zewnętrznej na skalę masową. Przyczyną, dla której integracja zewnętrzna nie jest popularna są wysokie koszty związane z wdrażaniem tego typu rozwiązań. Ponieważ integracje tworzone są zwykle na indywidualne zamówienie podmiotu gospodarczego, niemożliwe jest uzyskanie masowego charakteru tego typu wdrożeń, a zatem i oczekiwany efekt skali (marginalizujący koszty) nie występuje. Handel elektroniczny (ang. electronic commerce) to obecnie najdynamiczniej rozwijająca się forma sprzedaży towarów i usług. W Polsce 2,7% Produktu Krajowego Brutto (PKB) pochodzi z handlu elektronicznego1, a prognozy wzrostu dają wyobrażenie o masowości tego zjawiska. Do sprawnej realizacji transakcji kupna/sprzedaży w handlu elektronicznym niezbędne są odpowiednie narzędzia informatyczne. Charakter technologiczny tych rozwiązań jest analogiczny do sposobu, w jaki tworzy się strony internetowe. Dominującym typem wykorzystywanych tu języków są języki skryptowe pracujące na zdalnych serwerach (dzierżawionych lub kolokowanych) znajdujących się zwykle w dużej odległości od przedsiębiorstwa będącego operatorem sklepu internetowego.

W praktyce, zasada działania oprogramowania e-commerce, opiera się na wymianie informacji pomiędzy różnymi usługami i systemami pracującymi w sieci. Charakter handlu elektronicznego wymusza współpracę z innymi systemami informatycznymi, gdyż każdy dodatkowy element oprogramowania musi być postrzegany jako zewnętrzny wobec oprogramowania sklepu internetowego. Transakcje zawierane w sklepach internetowych obsługiwane są przez zewnętrzne centra autoryzacyjne, towar fakturowany jest w zewnętrznych systemach rozrachunkowo-księgowych, a obsługa logistyczna zapewniana jest przez zewnętrzne oprogramowanie dostarczane przez spedytorów. Jak się okazuje, tylko dzięki sprawnemu połączeniu tych oddzielnych aplikacji, integracji programowej, możliwe jest sprawne funkcjonowanie handlu elektronicznego. Mimo, iż oprogramowanie do obsługi handlu elektronicznego funkcjonuje z innymi systemami IT w ramach jednej organizacji, to charakter integracji wewnętrznej, która jest konieczna do wymiany danych np. o zamówieniach, wymusza konieczność integracji zdalnych wobec siebie systemów IT. W dodatku, różnorodność systemów, technologii i rozwiązań w postaci dostępnego na rynku oprogramowania gotowego i pisanego na zamówienie stwarza szereg rozmaitych trudności programistycznych w zakresie sprawnej integracji.

mgr inż. Paweł Grzesiak 

 
 
l_bottom
bottomlg
Produkty   lgb_mentat 
Pytania do oprogramowania Mentat
kliknij aby przejść do działu kontakt